Authors

Full list A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Natalia Aniskevich
3 Publications
33 Purchased
Evgeniy Astakhov
Ph.D. in History
6 Publications
91 Purchased
Elena Astakhova
Ph.D. in History
1 Publications
95 Purchased
Olga Averina
2 Publications
2 Purchased
Lilia Ayrapetian
1 Publications
0 Purchased
Nikolai Babich
1 Publications
0 Purchased
Nora Badwan
1 Publications
0 Purchased
Valentina Baglay
5 Publications
38 Purchased
Elena Bashkova
1 Publications
0 Purchased
Larisa Baybakova
Professor of History
1 Publications
109 Purchased